لیست قیمت جعبه پیتزا جعبه پیتزا خام

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ جعبه پیتزا جعبه پیتزا خام سایز مینی ۲۰*۲۰ یک رو عادی ۱۰۰ عددی ۳۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ جعبه پیتزا جعبه پیتزا خام سایز یکنفره ( ۲۲ * ۲۲ ) یک رو عادی ۱۰۰ عددی ۳۳,۲۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ جعبه پیتزا جعبه پیتزا خام سایز یکنفره ( ۲۴ * ۲۴ ) یک رو عادی ۱۰۰ عددی ۳۴,۹۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ جعبه پیتزا جعبه پیتزا خام سایز دونفره ( ۲۷ * ۲۷) یک رو عادی ۱۰۰ عددی ۵۰,۸۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ جعبه پیتزا جعبه پیتزا خام سایز خانواده ( ۳۲ * ۳۲) یک رو عادی ۱۰۰ عددی ۶۵,۸۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت جعبه پیتزا جعبه پیتزا با چاپ تک رنگ و دو رنگ سیلک

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ جعبه پیتزا جعبه پیتزا با چاپ تک رنگ و دو رنگ سیلک سایز مینی ۲۰*۲۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۲۹۶,۱۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ جعبه پیتزا جعبه پیتزا با چاپ تک رنگ و دو رنگ سیلک سایز مینی ۲۰*۲۰ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۴۸۴,۶۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ جعبه پیتزا جعبه پیتزا با چاپ تک رنگ و دو رنگ سیلک سایز یکنفره ( ۲۲ * ۲۲ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۵۷۸,۷۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ جعبه پیتزا جعبه پیتزا با چاپ تک رنگ و دو رنگ سیلک سایز یکنفره ( ۲۲ * ۲۲ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۷۶۷,۲۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ جعبه پیتزا جعبه پیتزا با چاپ تک رنگ و دو رنگ سیلک سایز یکنفره ( ۲۴ * ۲۴ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۷۶۷,۲۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ جعبه پیتزا جعبه پیتزا با چاپ تک رنگ و دو رنگ سیلک سایز یکنفره ( ۲۴ * ۲۴ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳,۹۵۵,۵۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ جعبه پیتزا جعبه پیتزا با چاپ تک رنگ و دو رنگ سیلک سایز دونفره ( ۲۷ * ۲۷) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۳۶۸,۳۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ جعبه پیتزا جعبه پیتزا با چاپ تک رنگ و دو رنگ سیلک سایز دونفره ( ۲۷ * ۲۷) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵,۵۵۶,۸۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۹ جعبه پیتزا جعبه پیتزا با چاپ تک رنگ و دو رنگ سیلک سایز خانواده ( ۳۲ * ۳۲) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۸۷۵,۱۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ جعبه پیتزا جعبه پیتزا با چاپ تک رنگ و دو رنگ سیلک سایز خانواده ( ۳۲ * ۳۲) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۷,۰۶۳,۴۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش