لیست قیمت ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC دسته موزی فلت بک سایز ۱۵* ۲۰ تک رنگ ساده یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۹۱۱,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC دسته موزی فلت بک سایز ۱۵* ۲۰ تک رنگ ساده دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۶۱۸,۷۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC دسته موزی فلت بک سایز ۱۵* ۲۰ طلایی یا نقره ای یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۳۳۵,۶۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC دسته موزی فلت بک سایز ۱۵* ۲۰ طلایی یا نقره ای دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۰۴۳,۲۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC دسته موزی فلت بک سایز ۱۵* ۲۰ رنگ عمومی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۰۵۲,۴۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC دسته موزی فلت بک سایز ۱۵* ۲۰ رنگ عمومی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۶۰,۳۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۷ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC دسته موزی فلت بک سایز ۱۵* ۲۰ رنگ طلایی و نقره ای یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۴۷۷,۳۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۸ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC دسته موزی فلت بک سایز ۱۵* ۲۰ رنگ طلایی و نقره ای دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۱۸۴,۹۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۹ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC دسته موزی فلت بک سایز ۳۵* ۲۵رنگ عمومی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۶۰,۳۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC دسته موزی فلت بک سایز ۳۵* ۲۵رنگ عمومی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۴۶۸,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ساک پارچه ای سوزنی ساک خرید ۶۰ میکرون با پارچه بادران و مرکب PVC فرم ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات