لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل یووی (روکش تماما" یووی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل یووی (روکش تماما" یووی ) سایز بر حساب لت پایه ( ۸/۵ در ۴/۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۱۱,۴۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب لیبل یووی (روکش تماما" یووی ) سایز بر حساب لت پایه ( ۸/۵ در ۴/۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۲۳,۶۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب برچسب اموال رول

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب برچسب اموال رول ۱.۵ در ۵ سانتیمتر لب تیز یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۰۱,۷۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب برچسب اموال رول ۱.۵ در ۵ سانتیمتر لب تیز یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۲۴,۷۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیبل و برچسب برچسب اموال رول ۱.۵ در ۵ سانتیمتر لب گرد یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۴۰,۴۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ لیبل و برچسب برچسب اموال رول ۱.۵ در ۵ سانتیمتر لب گرد یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۵۵,۸۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل بدون روکش تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۵,۱۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب لیبل بدون روکش تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۲۳,۶۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل سلفون براق ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۱۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب لیبل سلفون براق ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۲۸,۲۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل سلفون مات تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۱۶,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل یووی / فیلتردار

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل یووی / فیلتردار ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۱۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب لیبل یووی / فیلتردار ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۲۸,۲۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل سلفون مات طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل سلفون مات طلاکوب تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۰۲,۶۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل سلفون براق طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل سلفون براق طلاکوب ۸.۵ در ۴.۸ لت پایه یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۰۲,۶۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب لیبل سلفون براق طلاکوب ۸.۵ در ۴.۸ لت پایه یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۱۸,۱۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل بدون روکش طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل بدون روکش طلاکوب ۸.۵ در ۴.۸ لت پایه یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۷۳,۴۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب لیبل بدون روکش طلاکوب ۸.۵ در ۴.۸ لت پایه یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۸۸,۸۰۰ ۴ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل متالایز

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل متالایز تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۱۰۴,۷۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل شیشه ایی خوانا

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل شیشه ایی خوانا ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۶۱,۳۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل شیشه ایی نا خوانا

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل شیشه ایی نا خوانا ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۶۱,۳۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب برچسب سفید اموال تک رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب برچسب سفید اموال تک رنگ تک لت نیم تیغ ( ۱۵ در ۵۰ میلیمتر ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۳۱,۹۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب برچسب سفید اموال تک رنگ تک لت نیم تیغ ( ۱۵ در ۵۰ میلیمتر ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۴۵۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب برچسب اموال رنگی چاپ تکرنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب برچسب اموال رنگی چاپ تکرنگ سایز ۱۵ در ۵۰ میلیمتر ( زرد ، سبز ، قرمز ، آبی) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۷۸,۲۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب برچسب اموال رنگی چاپ تکرنگ سایز ۱۵ در ۵۰ میلیمتر ( زرد ، سبز ، قرمز ، آبی) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۵۰۱,۳۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب برچسب اموال چهار رنگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب برچسب اموال چهار رنگ تک لت نیم تیغ ( ۱۵ در ۵۰ میلیمتر ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۰۱,۷۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب برچسب اموال چهار رنگ تک لت نیم تیغ ( ۱۵ در ۵۰ میلیمتر ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۲۴,۷۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل سی دی ( یووی )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل سی دی ( یووی ) ۱۳۰ در ۱۳۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۵۶,۵۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل سلفون دایره قطر ۴ سانت

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل سلفون دایره قطر ۴ سانت دایره قطر ۴۴ برش ۴۰ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵۳۸,۵۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب دایره قطره ۶ سانت

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب دایره قطره ۶ سانت سلفون براق سایز ۶ سانت یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۰۱,۷۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب دایره قطره ۶ سانت سلفون براق سایز ۶ سانت یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۶۳,۶۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیبل و برچسب دایره قطره ۶ سانت یووی سایز ۶ سانت یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۸۶,۳۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ لیبل و برچسب دایره قطره ۶ سانت یووی سایز ۶ سانت یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۴۸,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۵ لیبل و برچسب دایره قطره ۶ سانت یووی فیلتردار سایز ۶ سانت یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۰۱,۷۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ لیبل و برچسب دایره قطره ۶ سانت یووی فیلتردار سایز ۶ سانت یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۶۳,۶۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش
۷ لیبل و برچسب دایره قطره ۶ سانت بدون روکش سایز ۶ سانت یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۸۶,۳۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ لیبل و برچسب دایره قطره ۶ سانت بدون روکش سایز ۶ سانت یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۶۴۸,۰۰۰ ۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب لیبل قالبدار

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب لیبل قالبدار ۱ لت ( ۸.۵ در ۴.۸ ) سلفون براق یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۰۰,۲۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت لیبل و برچسب دایره قطر ۷ تا ۸ سانت

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ لیبل و برچسب دایره قطر ۷ تا ۸ سانت بدون روکش سایز۷ سانت یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۷۱,۴۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ لیبل و برچسب دایره قطر ۷ تا ۸ سانت بدون روکش سایز۷ سانت یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۳۳,۳۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ لیبل و برچسب دایره قطر ۷ تا ۸ سانت سلفون براق سایز ۷ سانت یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۰۲,۳۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۴ لیبل و برچسب دایره قطر ۷ تا ۸ سانت سلفون براق سایز ۷ سانت یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۶۴,۲۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ لیبل و برچسب دایره قطر ۷ تا ۸ سانت یووی فیلتردار سایز ۷ سانت یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۰۲,۳۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۶ لیبل و برچسب دایره قطر ۷ تا ۸ سانت یووی فیلتردار سایز ۷ سانت یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۶۴,۲۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۷ لیبل و برچسب دایره قطر ۷ تا ۸ سانت یووی سایز ۷ سانت یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۸۶,۹۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۸ لیبل و برچسب دایره قطر ۷ تا ۸ سانت یووی سایز ۷ سانت یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۸۴۸,۶۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش