لیست قیمت نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۳۰ در ۴۰ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۳۴۸,۶۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۳۰ در ۴۰ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۲۳۵,۷۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۳۷ در ۴۷ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۴۳۸,۱۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۳۷ در ۴۷ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۳۲۵,۱۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۴۵ در ۵۵ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۲۸,۲۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۴۵ در ۵۵ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۷۱۵,۷۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۷ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۶۵ در ۵۵ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۵۳۸,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۸ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۶۵ در ۵۵ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۴۲۵,۳۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۹ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۶۵ در ۷۵ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۰۸۱,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۶۵ در ۷۵ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۹۶۸,۳۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۹۰ در ۷۰ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۴۳۵,۷۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ نایلکس چاپ سیلک دسته رکابی آجدار ( ۹۰ میکرون ، شیری ) ۹۰ در ۷۰ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۳۲۳,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۳۰ در ۴۰ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۵۷۲,۷۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۳۰ در ۴۰ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۴۶۳,۸۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۳۵ در ۴۵ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۰۱۶,۳۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۳۵ در ۴۵ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۹۰۳,۶۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۴۰ در ۵۰ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۴۰ در ۵۰ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۱۸۷,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۶۰ در ۵۰ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۵۲۵,۴۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ نایلکس چاپ سیلک دسته تقویت ( ۱۴۰ میکرون ، کف کاست ) ۶۰ در ۵۰ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۴۱۲,۶۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت نایلکس چاپ سیلک نایلون دسته بندی ( بغل کاست )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ نایلکس چاپ سیلک نایلون دسته بندی ( بغل کاست ) ۴۵ در ۴۵ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۲۵۸,۵۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ نایلکس چاپ سیلک نایلون دسته بندی ( بغل کاست ) ۴۵ در ۴۵ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۱۴۵,۷۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ نایلکس چاپ سیلک نایلون دسته بندی ( بغل کاست ) ۵۸ در ۵۵ سانتی متر تک رنگ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۸۰۱,۵۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ نایلکس چاپ سیلک نایلون دسته بندی ( بغل کاست ) ۵۸ در ۵۵ سانتی متر تک رنگ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۶۸۸,۵۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۲۰ در ۳۰ تکرنگ چاپ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۰۳,۳۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۲۰ در ۳۰ تکرنگ چاپ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۵۹۰,۴۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۲۰ در ۳۰ دورنگ چاپ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۷۰۳,۳۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۲۵ در ۳۵ نکرنگ چاپ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۲۹,۳۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۲۵ در ۳۵ نکرنگ چاپ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۰۱۶,۳۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۳۰ در ۴۰ تکرنگ چاپ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۴۸۳,۹۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۳۰ در ۴۰ تکرنگ چاپ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۳۷۱,۱۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۳۵ در ۵۰ تک رنگ چاپ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳,۳۷۱,۱۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۹ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۳۵ در ۵۰ تک رنگ چاپ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۲۵۸,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۴۵ در ۵۵ تک رنگ چاپ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۰۸۱,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۴۵ در ۵۵ تک رنگ چاپ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴,۹۶۸,۳۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۶۵ در ۵۵ تکرنگ چاپ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵,۵۹۳,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ نایلکس چاپ سیلک دسته موزی پانچ شده ( مواد نو ، رنگ شیری ، ۱۸۰ میکرون ) سایز ۶۵ در ۵۵ تکرنگ چاپ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶,۴۷۵,۵۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش