لیست قیمت کارت ویزیت گلاسه تمام یووی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت گلاسه تمام یووی لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۲,۲۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت گلاسه تمام یووی لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۴۴,۳۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت گلاسه تمام یووی لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۰۵,۷۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت گلاسه تمام یووی لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۵۸,۲۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت گلاسه بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷۱,۹۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۱۸۵,۵۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۱۷,۷۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون براق ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۴,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون براق ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۶,۴۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت سلفون براق ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۱۷,۵۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت سلفون براق ۸۵ در ۴۸ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۸۰,۰۲۱ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون مات ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۴,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون مات ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۶,۴۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت سلفون مات ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۱۷,۵۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت سلفون مات ۸۵ در ۴۸ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۸۰,۰۲۱ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتردار

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتردار تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۷,۲۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتردار تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۲,۸۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتردار تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۱۰,۶۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت گلاسه یووی فیلتردار تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۶۶,۵۰۵ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کتان امباس

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کتان امباس ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۱,۲۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کتان امباس ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۷۴,۸۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت کتان امباس ۸۵ در ۴۸ یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۲۶۴,۵۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت کتان امباس ۸۵ در ۴۸ دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۲۰,۵۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کتان امباس طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کتان امباس طلاکوب لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۹۱,۸۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کتان امباس طلاکوب لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۰۰,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کتان آلمان

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کتان آلمان تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۴۷,۱۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کتان آلمان تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۵۵,۷۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت کتان آلمان تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۶۰,۹۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت کتان آلمان تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو سریع ۱۰۰۰ عددی ۳۶۹,۳۴۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سوسماری

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سوسماری تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۷,۹۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سوسماری تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۸۱,۴۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات مخملی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون مات مخملی تک لت ۸۵ در ۴۸ میلی متر یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۰۴,۱۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون مات مخملی تک لت ۸۵ در ۴۸ میلی متر دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۳۴,۴۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت طرح چرم

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت طرح چرم تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۳,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت طرح چرم تک لت ( ۸۵ در ۴۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۳,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب ۸/۵ در ۴/۸ چند لتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۵۷,۹۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب ۸/۵ در ۴/۸ چند لتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۵۷,۹۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون براق طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون براق طلاکوب ۸/۵ در ۴/۸ چند لتی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۵۷,۹۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون براق طلاکوب ۸/۵ در ۴/۸ چند لتی دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۵۷,۹۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت مقوا پشت طوسی فیلتردار

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت مقوا پشت طوسی فیلتردار لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷۶,۸۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم بدون روکش ۸/۵ در ۴/۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۱,۳۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم بدون روکش ۸/۵ در ۴/۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۹,۸۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم نقره کوب بدون روکش

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم نقره کوب بدون روکش لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۷۱,۴۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کارتی ۳۰۰ گرم نقره کوب بدون روکش لت پایه ( ۸.۵*۴.۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۷۱,۴۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش